Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

Obchodná spoločnosť Iveco Czech Republic, a. s., IČO: 48171131, so sídlom Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto (ďalej len “Správca”), v rámci svojej činnosti spravuje a spracováva osobné údaje svojich zákazníkov. Tieto zásady spracovania osobných údajov (ďalej len “Zásady”) informujú subjekty údajov o okolnostiach spracovania ich osobných údajov a o právach, ktoré vo vzťahu k tomuto spracovaniu majú.

1.Účely spracovania osobných údajov

Správca vykonáva spracovanie osobných údajov za účelom:

 1. a) kontaktovania zákazníka na základe jeho dopytu a poskytnutia informácií a služieb súvisiacich s ponukou umiestnenou na webovej stránke www.swaynp.sk;
 2. b) zasielania nevyžiadaných obchodných oznámení na základe oprávneného záujmu Správcu, ktorým je priamy marketing, v súlade s platným právnym poriadkom (hlavne čl. 13 smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58 / ES a § 7 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti);
 3. c) zasielania obchodných oznámení a za marketingovými a reklamnými účelmi, pokiaľ mu pre tieto účely udelil subjekt údajov svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.
 4. Rozsah osobných údajov

Rozsah osobných údajov, ktoré Správca spracováva, sa líši s ohľadom na účel, za akým spracovanie vykonáva:

 1. a) Za účelom kontaktovania zákazníka a poskytnutia informácií a služieb k ponuke na webovej stránke www.swaynp.sk (ďalej len “Ponuka”) spracováva Správca nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón, PSČ, popr. dodatočne identifikácia spoločnosti zákazníka.
 2. b) Za účelom zasielania nevyžiadaných obchodných oznámení na základe oprávneného záujmu Správcu a / alebo zasielania obchodných oznámení a za marketingovými a reklamnými účelmi, na základe udeleného súhlasu subjektu, spracováva Správca nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa.
 3. c) V súvislosti s pohybom zákazníkov na webových stránkach spracováva Správca napr. aj údaje o IP adrese, čase a dobe pohybu na stránkach, krajine a pod. Zásady používania Cookies na webových stránkach Správcu (webová stránka Ponuky a ďalšie prípadné stránky Správcu) nájdete tu.
 4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Subjekt údajov poskytuje Správcovi svoje osobné údaje dobrovoľne. Neposkytnutie osobných údajov však môže ovplyvniť spôsobilosť Správcu poskytnúť subjektu údajov služby, ktoré sú založené na nevyhnutnej znalosti informácií o subjekte údajov, vrátane osobných údajov.

 1. Obdobie spracovania osobných údajov

Pre účely kontaktovania zákazníka a poskytnutia informácií a služieb k Ponuke spracováva Správca osobné údaje na čas nevyhnutný na poskytnutie informácií / služby.

Pre účely zasielania obchodných oznámení a na marketingové a reklamné účely spracováva Správca osobné údaje na čas nevyhnutne dlhý a primeraný pre tieto účely.

Ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase subjektu údajov, má subjekt údajov kedykoľvek možnosť svoj súhlas so spracovaním odvolať, a to zaslaním elektronickej správy na adresu marketa.kvapilova@external.cnhind.com alebo prostredníctvom odkazu, ktorý je uvedený v obchodnom oznámení. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté spracovanie osobných údajov, ktoré vykonáva Správca na základe iného právneho titulu, hlavne za účelom plnenia zmluvy, poskytovania služby alebo spracovania, ktoré bolo založené na súhlase do okamihu jeho odvolania.

 1. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje Správca s nikým nezdieľa a neposkytuje ich žiadnym tretím osobám. Príjemcovia osobných údajov môžu byť len spracovatelia Správcu, ktorí pre Správcu osobné údaje spracovávajú za účelmi uvedenými vyššie.

 1. a) Spracovatelia osobných údajov pre kontaktovanie zákazníkov s Akciovou ponukou:
 • AGROTEC a.s., IČO: 00544957, Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, ČR
 • AUTO FUTURE, s.r.o., IČO: 25160303, Antala Staška 1966, 370 07 České Budějovice, ČR
 • Iveco Truck Centrum, s.r.o., IČO: 60462710, Pražská 330, 267 12 Loděnice U Berouna, ČR
 • PROFI AUTO CZ a.s., IČO: 26178559, Kolovratská 1367, 251 01 Říčany, ČR
 • STROJSERVIS Praha, s.r.o., IČO: 45807787, Náchodská 30, 193 00 Praha – Horní Počernice, ČR
 • STRATOS AUTO, spol. s.r.o., IČO: 62028367, Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové, ČR
 • AUTO-IMPEX, s.r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava, SK
 • TEMPUS-TRANS, s.r.o., Rastislavova 110, 040 01 Košice, SK
 • AT, a.s., Dlhá 84, 010 01 Žilina, SK
 • Doprava a mechanizácia, a.s., Strojnícka 9, 080 06 Prešov, SK
 • AGROTEC Slovensko, s.r.o., Zlatomoravecká cesta, 949 01 Nitra, SK
 • PROCAR, a.s., Demänovská 800, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK
 • YDEAL s.r.o., IČO: 27104028, Vlkova 841/46, Žižkov, 130 00 Praha 3
 1. b) Ďalší spracovatelia (hlavne pre marketingové účely):
 • YDEAL s.r.o., IČO: 27104028, Vlkova 841/46, Žižkov, 130 00 Praha 3

Spôsob spracovania osobných údajov

Správca, prípadne jeho spracovatelia spracovávajú osobné údaje manuálne (v tlačenej a elektronickej podobe) a elektronicky automatizovanými prostriedkami.

 1. Práva subjektu údajov

Subjekt údajov má nasledujúce práva:

 1. a) Právo na prístup k osobným údajom

Subjekt údajov má právo získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú, alebo nie sú spracovávane, a ak je tomu tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

 1. účely spracovania;
 2. kategória dotknutých osobných údajov;
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;
 4. plánované obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uložené, alebo ak ho nie je možné určiť, kritériá použité na stanovenie tohto obdobia;
 5. existencia práva požadovať od Správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa subjektu údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vznesenie námietky proti tomuto spracovaniu;
 6. právo podať sťažnosť na dozornom úrade;
 7. všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov.

Subjekt údajov má ďalej právo žiadať od Správcu kópiu spracovávaných osobných údajov, ak tým nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb. Za ďalšie kópie, na žiadosť subjektu údajov, môže Správca účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak subjekt údajov podáva žiadosť v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ktorá sa bežne používa, ak subjekt údajov nepožiada o iný spôsob.

 1. b) Právo na opravu

Subjekt údajov má právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania má subjekt údajov právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

 1. b) Právo na výmaz (právo “byť zabudnutý”)

Subjekt údajov má právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú daného subjektu údajov, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 2. subjekt údajov odvolá súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracovávané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;
 3. subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu;
 4. osobné údaje boli spracované nezákonne;
 5. osobné údaje sa musia vymazať pre splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Európskej únie alebo Českej republiky;
 6. osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu, ktorý udelilo dieťa.
 1. c) Právo na obmedzenie spracovania

Subjekt údajov má právo na to, aby Správca obmedzil spracovanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 1. subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov a to na obdobie potrebné na to, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
 2. spracovanie je protiprávne a subjekt údajov namieta voči vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. Správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 1. d) Právo na prenosnosť osobných údajov

Subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol Správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho, aby tomu Správca bránil, a to v prípade, že:

 1. spracovanie je založené na súhlase so spracovaním osobných údajov alebo ide o spracovanie osobných údajov na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy so subjektom údajov; a súčasne
 2. spracovanie sa vykonáva automatizovane.

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov má subjekt údajov právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané Správcom priamo inému správcovi, ak je to technicky možné. Právom na prenosnosť osobných údajov nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

 1. e) Právo vzniesť námietku

Ak sa osobné údaje spracovávajú na účely priameho marketingu, subjekt údajov má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pre tento marketing, čo zahŕňa aj profilovanie (tj. akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov, spočívajúca v ich použití k hodnoteniu niektorých osobných aspektov týkajúcich sa subjektu údajov), pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu. Ak subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

 1. f) Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodnutia, vr. profilovania

Subjekt údajov má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania (tj. Akejkoľvek formy automatizovaného spracovania osobných údajov, spočívajúcej v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov týkajúcich sa subjektu údajov), ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka. Toto právo sa neuplatňuje, ak je automatizované rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi subjektom údajov a Správcom alebo je založené na výslovnom súhlase subjektu údajov; v týchto prípadoch však má subjekt údajov právo na ľudský zásah do automatizovaného rozhodnutia zo strany Správcu, právo vyjadriť svoj názor a právo napadnúť automatizované rozhodnutie.

 1. g) Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Subjekt údajov má právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov Správcom u dozorného úradu, ktorým je pre ČR Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, a pre SK Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kontaktný e-mail Správcu: marketa.kvapilova@external.cnhind.com